Brf. Elda med kärlek

Uppdragsgivare: Brf. Elda med kärlek

Gårdsrenovering inom Kv. Eldaren 4, på Tomtebogatan i Stockholm, inkl. flytt av fjärrvärmerör, renovering av källare med iordningsställande av nya hyreslokaler och en föreningslokal med spaavdelning. Ombyggnation av tidigare industribyggnad till lägenheter på innergård.

Vårt uppdrag

Projektledning vid renovering av fastighetens innergård samt källare, agera teknisk sakkunnig vid ombyggnation av fastighetens gårdshus till bostäder.
Gårdens bjälklag revs och ett nytt bjälklag med stålbalkar och armerad betong konstruerades på pålar i källargolvet. Gården försågs med 2st lanterniner för ljusinsläpp till lokaler under gård, socklar gjöts upp och tätskikt monterades på hela gården. Även källargolvet armerades och gjöts om på fribärande pålar.

Stenläggning, montage av lanterniner, byggnation av nytt sophus/cykelskjul mm kommer att genomföras i etapp 2 när ombyggnationen av gårdshuset är färdig.

Upprätta förfrågningsunderlag samt svara för upphandling av entreprenör. Att under produktionen leda byggmöten och upprätta protokoll, samt utföra ekonomisk kontroll och protokollföra uppgörelser. Samordning mellan gårdsentreprenör och gårdshusentreprenör. Att vid projektets slutförande genomföra besiktningar och upprätta besiktningsutlåtanden.

Att fortlöpande informera om projektets utveckling till styrelse, boende och övriga hyresgäster.

Sök på hemsidan

Stäng