Västertorn, Riddarholmen

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk

Byggnadens äldsta delar är från 1750. Därefter har till- och påbyggnader gjorts ett antal gånger, den senaste på 1860-talet. På 1950-talet genomfördes en omfattande modernisering av lokalerna och i början av 2000-talet en del underhållsåtgärder. Byggnaden har genom åren bl a använts som privatbostad, pantlånekontor, auktionskammare och kontor för kammarkollegiet. Byggnaden är statligt byggnadsminne.

Byggnaden byggs nu om till ändamålsenliga kontorslokaler för mark- och miljööverdomstolen och för JK. Samtidigt skall SFV:s krav på energisparåtgärder genomföras.

Vårt uppdrag
Projektledarhuset ska på uppdrag av SFV genomföra projekt-, projekterings- och byggledning samt miljösamordning för projektet. Ekonomisk uppföljning under samtliga skeden hör också till uppdraget. Eftersom byggnaden är statligt byggnadsminne krävs kontinuerlig kontakt med RAÄ/antikvarisk kontrollant.

Sök på hemsidan

Stäng