Musikmuseet

Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk

Musikmuseet är inrymt i gamla Kronobageriet sedan 1978. Byggnaden är från 1600-talets mitt och tillbyggd under 1700-talet. Byggnaden är statligt byggnadsminne. Lokalernas ytskikt skall förnyas och viss omdisponering av planlösningen ske för att möta museets utveckling i tiden. Samtidigt ska SFV:s krav på energisparåtgärder genomföras.

 Vårt uppdrag

Projektledarhuset ska på uppdrag av SFV genomföra projekt-, projekterings- och byggledning för projektet. Uppdraget omfattar framtagande av programhandlingar i tidigt skede samt därefter bygghandlingar. Projektledarhuset ska även genomföra upphandling av entreprenör samt utföra byggledning under hela entreprenadtiden. Ekonomisk uppföljning under samtliga skeden hör också till uppdraget. Eftersom byggnaden är statligt byggnadsminne krävs kontinuerlig kontakt med RAÄ/antikvarisk kontrollant.

Sök på hemsidan

Stäng