Samhällsplanering

Projektledarhuset lotsar fram projekt i tidiga skeden – genom detaljplaneprocessen – från idé till genomförande. I förstudie- och programskede tar vi fram förutsättningarna för ett lyckat fastighetsutvecklingsprojekt. Vi förhandlar fram markanvisnings- och exploateringsavtal, sköter myndighetskontakter och bevakar fastighetsbildningsförrättningar. Vi skriver fram ärenden för politisk beredning och ansvarar för budget- och tidplaner. Vi leder projektgrupper och handlar upp projekterande kompetenser.

Våra projektledare i tidiga skeden har bred erfarenhet av exploateringsprojekt och går ofta in som resurser i beställarens organisation. Samtliga medarbetare har högskoleutbildning inom lantmäteri/samhällsbyggnad. Samtliga medarbetare har lång kommunal erfarenhet som anställda och/eller som konsulter i kommunala uppdrag. Erfarenheterna täcker in såväl alla förekommande arbetsuppgifter inom en kommunal mark- och exploateringsenhet som projektledning av stora, komplexa stadsbyggnadsprojekt. Därutöver har vi förrättningslantmätarkompetens.

Affärsområdeschef

Inga Medin Stein

Affärsområdeschef Samhällsplanering
Projektledare


08-588 919 24

Kontakta oss

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng