ROT

Projektledarhuset har gedigen erfarenhet av fastighetsunderhåll, bygg- och fastighetsekonomi, bostadsfinansiering, investeringsanalyser, fastighets- och hyresfrågor, ombildning till bostadsrätter etc. Vi hjälper många föreningar med projektledning av ny- och ombyggnad av bostäder, stambyten, badrumsrenoveringar, fönsterbyten, fasadrenoveringar, gårdsrenoveringar m.m.

Vikten av ordningsföljd

Har ni flera underhållsåtgärder som behöver utföras i er fastighet? Ordningsföljden är väsentlig ur både ett praktisk och ett ekonomiskt perspektiv. Kontakta oss så hjälper vi er att reda ut i vilken ordningsföljd åtgärderna bör utföras, och vilka åtgärder som med fördel kan samordnas.

Kontakta oss så hjälper vi er att reda ut i vilken ordningsföljd åtgärderna bör utföras, och vilka åtgärder som med fördel kan samordnas.

Fönsterbyte / -renovering

När fönster i en föreningen börjar bli dåliga ställs föreningen inför ett antal frågeställningar som man behöver reda ut.

- Är det bäst att renovera eller byta ut fönstren?

- Vilka fönstertyper lämpar sig för vår fastighet?

- Vilka åtgärder i samband med fönsterbyte bör vi genomföra för att öka energieffektiviseringen?

- Vad är skillnaden mellan 3-glas och 2+1 glas? Vilka för- och nackdelar har dom?

Vi kan hjälpa er att reda ut dessa frågor, ta fram ett upphandlingsunderlag samt ansvara som byggledare under hela entreprenadtiden.

Stambyte

Vad är skillnaden mellan ett stambyte och en stamrenovering/relining?

Vilken åtgärd lämpar sig bäst i er fastighet?

Vad är skillnaden ekonomiskt mellan olika alternativ, både på kort och på lång sikt?

Vi kan hjälpa er att bedöma statusen på era stammar, upprätta ett förfrågningsunderlag och upphandla en entreprenör, samt att projektleda ombyggnaden och därefter genomföra en slutbesiktning av entreprenaden.

Gårdsrenovering

Hur är skicket på er innergård?

Läcker det in vatten till utrymmen under gården?

Om gården är gammal är det stor risk att regn och snö har letat sig igenom tätskiktet och ner i bjälklaget. Ett vanligt problem bland Stockholms innergårdar är att stålbalkar rostat sönder och att betongen vittrar så att bärigheten i bjälklaget markant försämras.

I vissa fall kan gården till och med riskera att rasa in.

Vi kan hjälpa er att bedöma statusen på er innergård, upprätta ett förfrågningsunderlag och upphandla en entreprenör, samt att projektleda ombyggnaden och därefter genomföra en slutbesiktning av entreprenaden.

Lokal- & Vindsbyggnationer

Har er fastighet en dåligt utnyttjad vind eller tomma lokaler som ni vill bygga om till bostäder?

Vi kan hjälpa er att inventera de tekniska förutsättningarna, utvärdera olika alternativ och ta fram ett beslutsgrundande underlag.

Vi upprättar ett förfrågningsunderlag för en försäljning av byggrätten och bistår er vid avtalsskrivning.

Vi projektleder och bevakar fastighetsägarens intressen igenom hela projektet från start till mål.

Vi kan även hjälpa till i de fall fastighetsägaren vill bygga i egen regi.

Fasad- & takrenovering

Hur är skicket på era fasader och tak? Lämpar sig er fastighet för att tilläggsisoleras? Finns det andra delar på fastigheten som bör åtgärdas i samband med en fasad- eller takrenovering?

Vi kan hjälpa er att bedöma statusen på era fasader och tak, upprätta ett förfrågningsunderlag och upphandla en entreprenör, samt att projektleda ombyggnaden och därefter genomföra en slutbesiktning av entreprenaden.

Balkongrenovering / -byggnation

Hur är skicket på era balkonger? Kan man bygga helt nya balkonger?

Vi kan hjälpa er att bedöma statusen på era balkonger, eller bedöma förutsättningarna för att bygga nya, upprätta ett förfrågningsunderlag och upphandla en entreprenör, samt att projektleda ombyggnaden och därefter genomföra en slutbesiktning av entreprenaden.

Elinstallationer

Elsystemet i en fastighet hör till dess viktigaste installationer och de flesta av husets funktionerna är beroende av en väl fungerande elanläggning. Åldrade eller i övrigt bristfälliga elinstallationer kan även utgöra en fara för både person och egendom.

Det är trots detta vanligt att underhållet av de elektriska installationerna i en flerbostadsfastighet är mycket eftersatt. De åtgärder som har vidtagits är ofta begränsade till vissa anläggningsdelar vilket har resulterat i en elanläggning med stora kvalitetsskillnader.

Vi kan hjälpa er att bedöma statusen på era elinstallationer, upprätta ett förfrågningsunderlag och upphandla en entreprenör, samt att projektleda ombyggnaden och därefter genomföra en slutbesiktning av entreprenaden.

Om man planerar att genomföra ett stambyte så finns det stora samordningsfördelar med att renovera elanläggningen samtidigt, eftersom man då kan samordna upphandling och projektledning samt byggarbeten och ledningsförläggning.

Besiktning / Underhållsplan

Underhållsplan - Vi genomför en syn av hela fastigheten och upprättar en underhållsplan som kan ligga till grund för fastighetens planerade underhåll.

Statusbesiktning - Vi genomför en besiktning av hela eller delar av fastigheten och upprättar ett åtgärdsförslag med en kostnadsbedömning.

Entreprenadbesiktning - Vi genomför del- och slutbesiktningar av utförda entreprenadarbeten i samband med ny-, om- och tillbyggnader.

Lägenhetsinventering - Besiktningar av exempelvis våtutrymmen i en fastighet där fastighetsägaren behöver få en aktuell status över installationer, tätskikt m.m.

KA - Kontrollansvarig

Ska ni bygga, riva eller utföra markarbeten? Då kan ni behöva en kontrollansvarig (KA).

Vi erbjuder certifierade kontrollansvariga som hjälper er att uppfylla kraven i Plan- och Bygglagen (PBL).

Affärsområdeschef

Christian Branting

Affärsområdeschef ROT
Projektledare


08-588 919 30

Kontakta oss

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng