Offentliga fastigheter

Affärsområde offentliga fastigheter erbjuder tjänster inom bygg-, projekt- och projekteringsledning. Vi har även certifierade sakkunniga inom områdena tillgänglighet samt kontrollansvariga PBL. Vår sakkunskap består även av upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Våra uppdrag genomförs alltid i nära samarbete med beställaren och vi är vana att arbeta i olika typer av verksamhets- och ledningssystem.

Hur vi jobbar med offentliga fastigheter

Projektledning

Våra projektledare arbetar i samråd med byggherren och ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar. Projektledarens mål är att våra uppdragsgivare får:

  • Rätt information i rätt tid
  • Väl genomarbetade prognoser och avstämningar
  • Korrekta och genomarbetade beslutsunderlag

 

Det betyder att projektledaren arbetar med tydligt ansvar på rapportering av projektets alla skeden. Arbetet underlättas och effektiviseras genom vårt interna projektledningssystem, som bygger på principerna i PMBOK. Projektledningssystemet innehåller checklistor och mallar för varje delprocess som ger projektledaren kontroll och stöd att styra projektet genom alla faser.

Projektering

Projekteringsledaren leder och följer upp projekteringsarbetet och ansvarar för att det som projekteras uppfyller kraven och håller sig inom beslutad budget. Under projekteringsskedet följs förändringar – så kallade programändringar – upp kontinuerligt. Programändringar beslutas alltid av kunden på beslutsunderlag framtagna av projekteringsledaren. Våra projekteringsledare arbetar även med BIM-ledning och är vana att ha uppdrag som BAS-P.

Byggledning

Effektiv projektledning på byggarbetsplatsen sparar tid och ser till att arbetet i byggprojektet fungerar smidigt. Byggledarens främsta uppgift är att bevaka uppdragsgivarens intressen genom att följa avtalet i entreprenadkontraktet. Om entreprenaden är delad entreprenad kan byggledaren även ansvara för att leda och organisera arbetarskyddet på byggarbetsplatsen i rollen som BAS-U.

Kontrollansvarig

Plan- och bygglagen (PBL) kräver att det finns en Kontrollansvarig (KA) i projektet som ansvarar för lov- och anmälningspliktiga åtgärder. KA hjälper byggherren genom att utföra kontroller som visar att projektet uppfyller lagar och regler i bygglagstiftningen.

 

Kontroll på projektets ekonomi

God ekonomisk överblick i varje skede av projektet är avgörande för att de ekonomiska målen ska uppnås. Det skapar möjligheter för projektets styrgrupp att fatta rationella beslut från projektets början till dess avslut. Projektledarhuset lägger därför stor vikt på kalkylering och kontinuerlig budget- och kostnadsuppföljning. Det ger en tydlig överblick av projektets status i varje skede vilket är en viktig förutsättning för effektiv projektstyrning.

Den ekonomiska uppföljningen anpassas efter våra kunders önskemål och projektets behov.

Den ekonomiska uppföljningen anpassas efter våra kunders önskemål och projektets behov. Om uppdragsgivaren har egna projektspecifika kontoplaner kopplas de ofta ihop med vårt system för ekonomiuppföljning. I systemet framgår upparbetade kostnader, projektbudget, slutkostnadsprognoser, ÄTA och programförändringar. Projektledarhusets rapporter redovisar tydligt kopplingar till upparbetade kostnader, mängden utfört arbete samt kassaflödesprognoser.

Kalkyl

För större kalkyluppdrag anlitar vi samarbetspartners som specialiserat sig på kalkylarbete. För mindre projekt och ändringsarbeten gör projektledaren själv kalkyler. Projektledaren gör även överslagsbudgetar och kostnadsbedömningar löpande under projektets gång.

Affärsområdeschef

Oskar Öberg

vVD
Affärsområdeschef Offentliga Fastigheter


08-588 919 26

Kontakta oss

Adress: Rosenlundsgatan 40, Stockholm, Sweden

Sök på hemsidan

Stäng